Holivy

Algemene voorwaarden budget

Cafetariaregeling

De cafetariaregeling is gebaseerd op de mogelijkheid om binnen de fiscale wetgeving een gedeelte van het (bruto)loon in te zetten als onbelaste vergoeding. Dit houdt in dat belast loon, bij deelname, wordt omgezet in een onbelaste vergoeding waardoor er belastingvoordeel bij u terecht komt. Hieronder worden de mogelijkheden en de voorwaarden nader uitgelegd.

Artikel 1: Definitie cafetariamodel

Werkgever stelt werknemer in de gelegenheid om arbeidsvoorwaarden beter af te stemmen op
persoonlijke behoeften. Tevens biedt de regeling de werknemer de mogelijkheid om beter gebruik te maken van
de fiscale mogelijkheden.

Artikel 2: Bronnen

2.1 De cafetariaregeling is gebaseerd op het principe geven en nemen. Dat wil zeggen dat de werknemer een bepaalde bron inzet waarmee deze een doel kan realiseren. Bron is hierbij het brutoloon.

2.2 Loonbestanddelen

2.2.1 De uitruil is gebaseerd op de toestemming van werknemer voor verlaging van het maandelijkse brutoloon en bovenwettelijke vakantie- overuren.

Artikel 3: Uitgangspunten

3.1 Werkgever stelt werknemer in de gelegenheid om deel te nemen aan de cafetariaregeling. De werknemer is vrij om daadwerkelijk deel te nemen aan deze regeling.

3.2 De regeling staat in beginsel open voor alle werknemers waarbij de definitie van werknemer wordt gehanteerd in artikel 1.2 lid b.

Artikel 4: Consequenties

4.1 De verlaging van het brutoloon heeft als voordeel dat er minder loonbelasting en premies sociale verzekering betaalt hoeven te worden. Het belastbare inkomen van de werknemer wordt door de deelname aan de cafetariaregeling lager wat mogelijk invloed heeft op de inkomensafhankelijke toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag etc.. De verlaging van het brutoloon heeft gevolgen voor de hoogte van het verzekerd inkomen voor de WW, ZW, WGA en de WIA. Wanneer bijvoorbeeld een werknemer een deel van zijn brutoloon gebruikt als bron en hij wordt werkloos of arbeidsongeschikt dan zal de uitkering lager uitvallen.

Artikel 5: Verhaal

5.1 Indien bij controle door de Belastingdienst en/of controle door werkgever blijkt dat door werknemer onjuiste gegevens zijn aangeleverd dan zal de ontvangen onbelaste vergoeding alsnog belast worden. Dit zal voor de werknemer leiden tot een extra inhouding van loonheffing.

5.2 Werkgever kan aan werknemer disciplinaire maatregelen opleggen indien er sprake is van het met voorbedachten rade afgeven van een onjuiste verklaring. In dat geval is er sprake van fraudeleus handelen wat in het uiterste geval kan leiden tot het ontslag van werknemer.

Artikel 6: Toepassingsregeling

6.1 Werkgever evalueert deze regeling jaarlijks en bepaalt aan het einde van het jaar of deze regeling al dan niet gecontinueerd wordt. Werkgever behoudt het recht om deze regeling te wijzigen of in te trekken op het moment dat de fiscale regelgeving inzake de werkkostenregeling en onbelaste vergoeding wijzigt.

6.2 Werkgever behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren indien de beschikbare forfaitaire ruimte binnen de werkkostenregeling onvoldoende is om aanvragen te honoreren zonder dat dit leidt tot een eindheffing van 80%.

6.3 Op deze regeling is het Nederlands recht van toepassing.

6.4 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie van werkgever.